Revision history of "Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:29, 6 January 2018Nagy Laura talk contribs 500 bytes +500 Új oldal, tartalma: „Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás (19.cikk):Ez azt jelenti, hogy a fogyatékos személyek eldönthetik, hogy hol és kivel szeretnének élni. M…”