Revision history of "A Bizottság és a részes államok közötti együttműködés"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:40, 8 January 2018Anettvegh talk contribs 286 bytes +286 Új oldal, tartalma: „Az országok együttműködnek a Bizottsággal. A Bizottságot feladatokban segítik. A Bizottság dönti el milyen módszerekkel segíti az Egyezményt. A Bizottság n…”