Revision history of "A mozgásszabadság és az állampolgárság szabadsága"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:27, 6 January 2018Nagy Laura talk contribs 545 bytes +545 Új oldal, tartalma: „A mozgásszabadság és az állampolgárság szabadsága (18.cikk): A fogyatékos személyeknek is joga van a lakóhelyük megváltoztatására. Szabadon dönthetnek ar…”