Revision history of "A politikai életben és közéletben való részvétel"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:16, 8 January 2018Anettvegh talk contribs 390 bytes +390 Új oldal, tartalma: „A fogyatékos személyeknek politikai jogaik is vannak. Az országoknak ezt a jogot biztosítani kell. A jog gyakorlása önállóan vagy segítséggel történik. A fo…”