Revision history of "A részes államok jelentései"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:29, 8 January 2018Anettvegh talk contribs 365 bytes +365 Új oldal, tartalma: „Az Egyezmény elfogadása után az országoknak jelentést kell írni. A jelentésben leírják mit tartottak be az Egyezményből. Leírják mennyit haladtak előre. A…”