Revision history of "A részes államok konferenciája"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:48, 8 January 2018Anettvegh talk contribs 366 bytes +366 Új oldal, tartalma: „Az országok konferenciákon találkoznak. A konferenciákon az Egyezmény megvalósulását tárgyalják. Az országok hat havonta ülnek össze. Ez után a konferenci…”