Revision history of "A személy szabadsága és biztonsága"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:23, 6 January 2018Nagy Laura talk contribs 332 bytes +332 Új oldal, tartalma: „A személy szabadsága és biztonsága (14.cikk):Minden ember szabadnak született, így a sérült személyek is. Az országok azt szeretnék, hogy minden ember szabad…”