Revision history of "A törvény előtti egyenlőség"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:17, 6 January 2018Nagy Laura talk contribs 406 bytes +406 Új oldal, tartalma: „A törvény előtti egyenlőség (12.cikk): Minden fogyatékkal élő embernek joga van ahhoz, hogy személynek tekintsék őt. A fogyatékkal élők is cselekvőképes…”