Revision history of "Aláírás"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:09, 8 January 201884.3.22.205 (talk). . (148 bytes) (+148). . (Új oldal, tartalma: „Ez a jegyzőkönyv aláírhat az Egyesült Nemzetek New York-i központjában. A jegyzőkönyvet 2007.március 30-ától lehet aláírni. M.Cs. V.A.”)