Revision history of "Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:22, 6 January 2018Nagy Laura talk contribs 414 bytes +414 Új oldal, tartalma: „Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés (13.cikk):Az államok biztosítják a fogyatékos személyek részvételét az igazságszolgáltatásban. Az igazságsz…”