Revision history of "Egészségügy"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:31, 6 January 2018Nagy Laura (talk | contribs). . (565 bytes) (+565). . (Új oldal, tartalma: „Egészségügy (25.cikk):A fogyatékkal élő személyeknek is joguk van az egészséghez és az egészségük megőrzéséhez. Mindenkinek egyenlő bánásmódban kell…”)