Revision history of "Egészségügy"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:31, 6 January 2018Nagy Laura talk contribs 565 bytes +565 Új oldal, tartalma: „Egészségügy (25.cikk):A fogyatékkal élő személyeknek is joguk van az egészséghez és az egészségük megőrzéséhez. Mindenkinek egyenlő bánásmódban kell…”