Revision history of "Emberi jogok"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:23, 8 January 2018Rozsagina (talk | contribs). . (142 bytes) (+142). . (Új oldal, tartalma: „Az emberi jogok azok a jogok, amik minden embert egyenlően megilletnek. Független attól, hogy fogyatékossággal élő személy-e vagy sem.”)