Revision history of "Felmondás"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:21, 8 January 201884.3.22.205 (talk). . (347 bytes) (+347). . (Új oldal, tartalma: „Az Egyezményt az országok felmondhatják. A felmondás azt jelenti, hogy az ország nem akarja betartani, amit az Egyezménybe leírtak. Az országnak levelet kell í…”)