Revision history of "Fenntartások"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:17, 8 January 201884.3.22.205 (talk). . (214 bytes) (+214). . (Új oldal, tartalma: „A fenntartás azt jelenti, hogy egy ország nem minden cikk betartását vállalja. Tilos olyan fenntartást tenni, ami az Egyezmény céljával ellentétes. A fenntart…”)