Revision history of "Fogyatékossággal élő nők"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:29, 6 January 2018Borsodi Judit talk contribs 215 bytes +215 Új oldal, tartalma: „Fogyatékossággal élő nők (6.cikk): A fogyatékos nők hátrányban vannak. Erre külön oda kell figyelni. Az országok segítik a jogaikat. Forrás: https://net.j…”