Revision history of "Habilitáció és rehabilitáció"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:31, 8 January 201884.3.22.205 (talk). . (362 bytes) (+362). . (Új oldal, tartalma: „Az országok segítik, hogy a fogyatékossággal élő emberek függetlenek, szabadok legyenek, képességeiket megtartsák és fejlesszék, az életben teljesen részt…”)