Revision history of "Hozzáférhető formátum"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:23, 8 January 201884.3.22.205 (talk). . (144 bytes) (+144). . (Új oldal, tartalma: „Az Egyezmény szövege legyen hozzáférhető. Nagyon fontos, hogy mindenki el tudja olvasni, mindenki értse meg, hogy miről szól. M.Cs. V.A.”)