Revision history of "Letéteményes"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:50, 8 January 2018Anettvegh talk contribs 228 bytes +228 Új oldal, tartalma: „A jelen Egyezmény letéteményese az Egyesült Nemzetek Főtitkára. Ez azt jelenti, hogy ő őrzi az Egyezményt, amit az országok aláírtak. Forrás:https://net.j…”