Revision history of "Módosítások"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:19, 8 January 201884.3.22.205 (talk). . (251 bytes) (+251). . (Új oldal, tartalma: „Az Országok kérhetik az Egyezmény megváltoztatását. Ezt az Egyesület Nemzetek Főtitkárának kell beadni. Az országok konferenciája együttesen dönt egy vál…”)