Revision history of "Megfelelő életszínvonal és szociális védelem"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:36, 6 January 2018Nagy Laura talk contribs 560 bytes +560 Új oldal, tartalma: „Megfelelő életszínvonal és szociális védelem (28.cikk): A fogyatékossággal élőknek ugyanolyan életkörülményekhez van joga, mint nem fogyatékos embereknek…”