Revision history of "Munkavállalás és foglalkoztatás"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:37, 6 January 2018Nagy Laura talk contribs 493 bytes +493 Új oldal, tartalma: „Munkavállalás és foglalkoztatás (27.cikk):A fogyatékos és a nem fogyatékos emberek egyenlőek a munka világában. Az országok biztosítják a munkát a fogyat…”