Revision history of "Nemzetközi együttműködés"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:32, 6 January 2018Nagy Laura talk contribs 309 bytes +309 Új oldal, tartalma: „Nemzetközi együttműködés (32.cikk): A fogyatékkal élők jogaiért sok ország dolgozik együtt. Egyik ország segíti a másik országot.Az országok biztosítan…”