Regionális integrációs szervezetek: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 January 2018

  • curprev 13:2813:28, 8 January 201884.3.22.205 talk 185 bytes +185 Új oldal, tartalma: „A regionális integrációs szervezetek egy nagy terület szervezetei. A terület tagországai hatalmat adnak a szervezetnek, hogy az Egyezmény megvalósításán dolg…”