Revision history of "Regionális integrációs szervezetek"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:28, 8 January 201884.3.22.205 (talk). . (185 bytes) (+185). . (Új oldal, tartalma: „A regionális integrációs szervezetek egy nagy terület szervezetei. A terület tagországai hatalmat adnak a szervezetnek, hogy az Egyezmény megvalósításán dolg…”)