Revision history of "Statisztika és adatgyűjtés"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:20, 8 January 2018Anettvegh talk contribs 349 bytes +349 Új oldal, tartalma: „Az országok adatokat gyűjtenek a fogyatékos emberekről. Így biztosítják nekik jogaikat. Az adatokat bizalmasan kezelik. A fogyatékos személyek támogatására…”