Revision history of "Vészhelyzetek és humanitárius szükségállapotok"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:20, 6 January 2018Nagy Laura talk contribs 275 bytes +275 Új oldal, tartalma: „Vészhelyzetek és humanitárius szükségállapotok (11.cikk): Vészhelyzetek esetén, minden fogyatékos személynek joga van a biztonsághoz és védelemhez. Vészhe…”